دستگاه تعیین هویت و آنتی بیوگرام BD Phoenix

سیستم اتوماتیک تعیین هویت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی(آنتی بیوگرام)

 معتبرترین سیستم برای تعیین مقاومت میکروبی

 

اقدامات موثر درکنترل عفونت ها، بستگی به عملکرد آزمایشگاه در تشخیص صحیح ID و تعیین دقیق AST در سریع ترین زمان ممکن دارد.

BD Phoenix با تکنولوژی منحصر به فرد خود به آزمایشگاه های میکروبیولوژی امکان انجام همزمان ID و AST با دقیق ترین و سریع ترین روش ممکن را می دهد.

سیستم BD Phoenix با پنل های ویژه قادر است تا هویت بیش از 160 گونه باکتری گرم منفی و 140 گونه باكتري گرم مثبت و 64 نوع قارچ و مخمر را در كمتر از ١۰ ساعت تعیین نمايد.

این سیستم با تکنولوژی دوگانه هر20  دقیقه چاهک ها را از نظرRedox  (اکسیداسیون - احیا) و Turbidity (کدورت سنجی) مورد بررسی قرار می دهد. در واقع نه تنها رشد باکتری ها، بلکه سوخت و ساز آنها را نیز بررسی می کند.

تعیین MIC ( حداقل غلظت ممانعت کنندگی ) بر اساس استاندارد CLSI یا EUCAST : در تمامی پنل های BD Phoenix با رقت سازی های سریالی، حداقل 3 و حداکثر 8 غلظت برای هر آنتی بیوتیک، MIC تعیین می شود.

طراحی پنل با تکنولوژی دوگانه  (Redox,Turbidtiy)در کنار تعیین MIC، امکان تشخیص مقاومت های تاخیری را فراهم می آورد.

انواع پنل های BD Phoenix :

پنل های تعیین ID (باکتری های گرم منفی، باکتری های گرم مثبت و مخمر)

پنل های تعیین AST (باکتری های گرم منفی، استرپتوکوک ها، باکتری های گرم مثبت و Emerge)

پنل های Combo تعیین ID/AST (باکتری های گرم منفی، باکتری های گرم مثبت و مخمر)

تعیین ID : از میان سیستم های اتوماتیک تعیین هویت(ID)، BD Phoenix بالاترین درصد تشخیص صحیح را دارا می باشد و همچنین تنها سیستم اتوماتیکی است که تشخیص اشتباه ندارد.(0%)

تعیین AST : در هر پنل (COMBINATION ID + AST ) Combo ، 84 چاهک (Well) با  23-19آنتی بیوتیک به تعیین AST اختصاص داده شده است .

در هر پنلEmerge ، 132 چاهک با 31-30 آنتی بیوتیک برای تعیین AST اختصاص داده شده است که دارای آنتی بیوتیک ها و رقت های بیشتری می باشد.(رنج های گسترده تر MIC، برای انطباق با EUCAST و CLSI و تشخیص بروز مقاومت با گستره ی انتخابی وسیع آنتی بیوتیک ها)

تعیین مقاومت های آنتی بیوتیکی بدون نیاز به Panel و یاReagent  اضافه:

 1. BD Phoenix : CPO تنها سیستم اتوماتیکی است که امکان شناسایی CPO (Carbapenemase-Producing Organism) در تمامی پنل های گرم منفی فراهم می کند.
 2. BD Phoenix : ESBL تنها سیستم اتوماتیکی است که امکان تایید ESBLرا در تمامی پنل های گرم منفی فراهم می کند. در هر پنل، 5 چاهک به تشخیص  ESBL اختصاص یافته است و نتایج بین 8-4 ساعت آماده می شود. وجود تست ESBL  در پنل تست های روتین، با حساسیت تشخیص 99% و بدون نیاز به انجام تست های دستی، سبب کاهش چشمگیر زمان پاسخ دهی می شود که این امر خود منجر به بهبود و تسریع درمان آنتی بیوتیکی بیمار خواهد شد .
 1. iMLSb : بهترین عملکرد در تعیین iMLSb دراسترپتوکوک ها و استافیلوکوکوک ها متعلق به BD Phoenix است. به این نحو که با حساسیت 100% و اختصاصیت 99.6% قادر به تشخیص مقاومت القایی به کلیندامایسین درگونه های استافیلوکوکوک است، که خود سبب کاهش چشمگیر تعداد تست های D-Zone لازم می شود. درحالی که دیگر دستگاه های اتوماتیک، برای تشخیص تمامی ایزوله های دارای مقاومت القایی به کلیندامایسین  به انجام دستی تست D-Zone نیاز دارند.
 2. BD Phoenix : MRSA اولین سیستم اتوماتیک جهت شناسایی سویه های MRSA مقاوم به CEFOXITIN و OXACILLIN می باشد.
دیگر مارکرهای مقاومت دارویی که توسط BD Phoenix تعیین می شود:


 • Dual β-Lactamase test): nitrocefin-based and penicillinase production) for staphylococcus spp 
 • VRSA :Vancomaycin Resistant Staphylococcus aureus
 • VISA : Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus
 • TRSA : Teicoplanin Resistant Staphylococcus aureus
 • TISA : Teicoplanin Intermediate Staphylococcus aureus
 • VRE : Vancomaycin Resistant Enterococcus spp
 • HLAR : High-Level Aminoglycoside Resistance (Gentamicin HLGR or Streptomycin HLSR)
 • TRE : Teicoplanin Resistant Enterococcus spp
 • High-Level Mupirocin Resistance:  in aureus:
 • Carbapenemase

امکان استفاده ی مستقیم از باتل های کشت خون مثبت BD BACTEC :

با تلقیح مستقیم از باتل های کشت خون مثبت BD BACTEC به پنل های سیستم BD Phoenix و حذف مرحله ی ساب کالچر که بطور متوسط 18-12 ساعت زمان بر است، نتایج ID و AST بیمار یک روز سریعتر از روش کلاسیک بدست می آید، که خود منجر به درمان آنتی بیوتیکی به موقع و دقیق تر در بیمار مبتلا به عفونت منتشر در خون می گردد.

 • سریع ترین و دقیق ترین سیستم اتوماتیک برای تعیین هویت و تعیین حساسیت (آنتی بیوگرام)
 • طراحی پنل های ویژه و مطابق با استانداردهای CLSI یا EUCAST که قادرند جنس و گونه ی بیش از 160 باکتری گرم منفی و 140 باكتري گرم مثبت و 64 نوع قارچ و مخمر را در كمتر از ١۰ ساعت، تعیین نمايند.
 • خوانش چاهک های پنل هر 20 دقیقه، با تکنولوژی دوگانه ی (Redox &Turbidity) به نحوی که تعیین ID، 2 ساعت و AST، 10 ساعت پس از تلقیح انجام می شود.
 • تعیین MIC با رقت سازی های سریالی (حداقل 3 و حداکثر 8 غلظت) برای هر آنتی بیوتیک
 • دارای بالاترین درصد تشخیص صحیح در تعیین ID است و تنها سیستم اتوماتیکی است که تشخیص ناصحیح ندارد.(0%)
 • سیستم توانمند(Robust) با کاربری بسیار آسان(User Friendly) با حداقل نیاز به Maintenance
 • تنها سیستم اتوماتیک تعیین کننده یESBL در پنل تست های روتین، با حساسیت تشخیص 99% و بدون نیاز به انجام تست های دستی
 • تعیین iMLSb دراسترپتوکوک ها و استافیلوکوکوک ها با حساسیت 100% و اختصاصیت 99.6%
 • تعیین مارکرهای مقاومت دارویی متعدد از جمله :

 

 • ESBL
 • MRSA
 • iMLSb
 • Dual β-Lactamase test
 • VRSA
 • VISA
 • TRSA
 • TISA
 • VRE
 • HLAR
 • TRE
 • HIGH Level Mupirocin Resistance
 • Carbapenemase

References:

1.www.BD.com

2.Won-Young Jin et al.Diagnostic Micro and Inf Dis 70(2011) 442-447

3.P.Sellenriek et al. Presented at the 105th ASM,2005

4.Courvalin et al. clinical Microbiology Reviews, Vol 24(3) 2011, p. 515-556

5.Blake W.Buchana et al. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 72 (2012) 291-294


چاپ   ایمیل