نرم افزار ریزسنج TBS

تکنولوژی جدید جهت بهبود تشخیص ریسک شکستگی های استخوانی
TBS iNsight   نرم افزاری است منحصربفرد و با کاربری آسان که دستیابی به ریزساختار استخوانی را فراهم می سازد و پارامتر دیگری از بافت استخوانی (همچونBMD) را به نامTBS(trabecular bone score)معرفی می کند.
TBS و BMD پارامترهای متفاوتی از بافت استخوانی هستند.
*****پارامتر TBS باعث افزایش حداقل 30 درصدی تشخیص  شکستگی بیماران می شود.
با انجام تست سنجش تراکم استخوان به همراه نرم افزار  TBSمی توان از بروز بیش از 50 درصد از شکستگی های ستون مهره های کمری که در  مرحله استئوپنیا(نرمی استخوان ولی با BMD نرمال) برای بیماران رخ می دهد پیشگیری نمود.
دارای تأییدیه FDA آمریکا
آسان، سریع(کمتر از 3 ثانیه)
 بدست آمده از اسکن های DXA انجام گرفته برای BMD
عدم نیاز به اسکن مجدد و دوز مضاعف
قابلیت آنالیز مجدد اسکن های  DXA قبلی انجام گرفته برای بیماران
مزایای استفاده از پارامتر TBS :
Primary osteoproses: در پیش بینی ریسک شکستگی های استخوانی،TBSبه عنوان یک پارامتر مستقل عمل کرده و مکمل پارامتر BMDمی باشد.
Secondary osteoporosis: در این مرحله  از پوکی استخوان، TBS بهتر از BMD در تشخیص شکستگی عمل می کند.
Treatment monitoring: روش های درمانی مختلف تأثیرات متفاوتی بر روی  TBS (و گاها در تضاد با BMD) می گذارد. در نتیجه اندازه گیری پارامتر TBS در بازبینی روش درمانی انتخاب شده برای بیمار کمک کننده می باشد.
 1. Winzenrieth R, et al, Three-Dimensional (3D) Microarchitecture Correlations with 2D Projection Image Gray-Level Variations Assessed by Trabecular Bone Score Using High-Resolution Computed Tomographic Acquisitions: Effects of Resolution and Noise. J Clin Densitom. 2013 Jul-Sep; 16(3):287-96.
 2. Hans D, et al, Correlations Between Trabecular Bone Score, Measured Using Anteroposterior Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Acquisition, and 3-Dimensional Parameters of Bone Microarchitecture: An Experimental Study on Human Cadaver Vertebrae. J Clin Densitom, 2011 Jul-Sep; 14(3):302-12.
 3. Siris ES, et al, Bone mineral density thresholds for pharmacological intervention to prevent fractures. Arch Intern Med. 2004 May 24;164 (10):1108-12.
 4. Burr DB. Bone material properties and mineral matrix contributions to fracture risk or age in women and men. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2002 Mar;2 (3):201-4.
 5. Hans D, Barthe N, Boutroy S, Pothuaud L, Winzenrieth R, Krieg MA. Correlations between trabecular bone score, measured using anteroposterior dual-energy X-ray absorptiometry acquisition, and 3-dimensional parameters of bone microarchitecture: an experimental study on human cadaver vertebrae. J Clin Densitom. 2011Jul-Sep;14(3):302-12.
 6. Winzenrieth R, Michelet F, Hans D. Three-dimensional (3D) microarchitecture correlations with 2D projection image gray-level variations assessed by trabecular bone score using high-resolution computed tomographic acquisitions: effects of resolution and noise. J Clin Densitom. 2013 Jul-Sep;16(3):287-96.
 7. Silva BC, et al, Trabecular Bone Score: A non-invasive, analytical method based on the DXA image. J Bone Miner Res 2014; 29(3): 518-530.
 8. ISCD (International Society for Clinical Densitometry): Fracture risk prediction by Non-BMD DXA Measures: the 2015 ISCD Official Positions Part 2: Trabecular Bone Score, Silva et at., JCD 2015.
 9. ESCEO (The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and osteoarthritis): Trabecular Bone Score (TBS) as a new complementary approach for osteoporosis evaluation in clinical practice, Harvey et al., Bone 2015.
 10. DVO: Dachverband OsteologieGerman Osteology Society.
 11. Silva BC, et al, Trabecular Bone Score: A non-invasive, analytical method based upon the DXA image. J Bone Miner Res 2014; 29(3): 518-530.
 12. Ulivieri FM, et al, Utility of the trabecular bone score (TBS) in secondary osteoporosis. Endocrine 2014 Nov;47(2):435-48
 13. Kolta S, et al, TBS result is not affected by lumbar spine osteoarthritis. Osteoporos Int. 2014 Jun; 25(6):1759-64.

چاپ   ایمیل