سیستم تخصصی بایوپسی پستان به روش (prone)

اولین سیستم تخصصی بایوپسی پستان بروش پرون ( خوابیده به شکم )    با قابلیت تصویر برداری دو بعدی – سه بعدی
-میدان دید 14.3 cm X 11.7 cm با استفاده از دتکتور دیحیتال
- تعیین مختصات و محل دقیق ضایعات در سه محور X-Y-Z
- هدف یابی بسیار دقیق ضایعات با دقت +- 1 میلی متر
- چرخش کامل 180 درجه سی آرم
- امکان دسترسی 360 درجه به بافت پستان
⦁      امکان داشتن تصاویر در حین انجام بایو پسی
⦁      امکان انجام بایو پسی با استفاده از پروسه تو مو سنتز
⦁     دسترسی اسان به تو ده های واقع در قسمتهای بافت پستان شامل ضایغات نزدیک به  قفسه سینه و زیر بغل Lateral Needle Approach
⦁     کاهش استرس بیمار و پزشک در حین بایوپسی در مقایسه با روشهای دیگر
⦁    کاهش اسکتر های ثانویه به کمک Air gap مو جود در فضای بین Image Receptor و پدل استیل
⦁    منطبق با استاندارد DICOM و امکان آرشیو و بازخوانی تصاویر در PACS
Image

چاپ   ایمیل