پد مخصوص مامو گرافی

پد مخصوص مامو گرافی

پد مخصوص مامو گرافی  و مزایای استفاده از آن
- ایجاد سطحی گرم بین بدن بیمار و گیرنده تصاویر و کمک به رهایی عضله  پکتورال در حین تصویر برداری
- کاهش استرس بیماران و انجام مامو گرافی بدون درد
- کاهش ابراز نارضایتی بیماران تا 50 %  میزان  
- قابلیت تصویر برداری قسمت بیشتری از قفسه سینه توسط اپراتور
- اعمال فشار یکسان بروی بافت پستان
- دارای سطح طراحی شده برای ثابت نگه داشتن بافت جهت پوزیشن دهی راحت تر

چاپ   ایمیل