مار کر های بایوپسی پستان

گذاردن مارکر بعد از انجام بایو پسی با اهداف ذیل انجام میگیرد :
1- تعیین محل دقیق محل  بایوپسی
2- کاهش نرخ اشتباه در بیوپسی مجدد از همان ناحیه
3- کمک به جراح در تعیین محل دقیق بایوپسی
این مارکرها به اشکال مختلف با توجه به  شکل توده و سایز ان در دسترس می باشد .

مارکر بیوپسی برای علامت گذاری محل نمونه‌برداری  شامل دو قسمت میباشد  
⦁    تیتانیوم زیست سازگار
⦁    توری زیست سازگار شامل قطعه تیتانیومی

چاپ   ایمیل