سوزن های بایوپسی پستان تحت گاید استریو  تاکتیک

سوزن های بایوپسی پستان تحت گاید استریو تاکتیک

-امکان استفاده از نیدلهای وکیوم با سیستمهای استر یو تاکتیک نشسته یا بحالت خوابیده پرون
- انجام کل پروسه نمونه برداری تنها در 30 ثانیه
- گسترده ترین سایز سوزن
- برداشتن نمونه با سوزن های کوچک با حداقل اسیب رسانی به بافت

دانلود منابع بصورت کتاب الکترونیکی

 
Breast biopsy patient pamphlet for 3D breast biopsies.
 
Breast biopsy patient pamphlet for ultrasound, stereotactic, and MRI guided breast biopsies.
 
Breast biopsy patient pamphlet for stereotactic guided breast biopsies.
 
Celero, ATEC, Eviva breast biopsy devices: Selected scientific publications on breast biopsy.
 

Hologic Master Terms & Conditions US

Hologic Master Terms & Conditions CANADA


چاپ   ایمیل